Our Services

Ipsum Logo

e-Office

Go to...
Ipsum Logo

e-Saraban

Go to...
Ipsum Logo

DPIS

Go to...
Ipsum Logo

OEC Library

Go to...
Ipsum Logo

OEC Mail

Go to...
Ipsum Logo

Change Password Internet

Go to...
Ipsum Logo

Meeting room booking

Go to...
Ipsum Logo

Car Reservation

Go to...
Ipsum Logo

E-Borrow

Go to...
Ipsum Logo

e-Meeting

Go to...

Research Databases

Dolor Prints

Education Research Complete

เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ...